برای تبدیل فایلهای دیسکت بیمه به فایل متنی ، فایلهای خود را انتخاب نمایید

DSKKAR00.dbf
DSKWOR00.dbf